НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС №4/2016г.

Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин и представят приложените образци – документи, а именно:
А/ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ:

1. Заявление за участие – образец № 1;
2. Административни сведения – образец № 2;
3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – образец № 3;
4. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията с дата не по-ранна от 01.09.2016 г.
5. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);
6. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;
7. Документ за закупени конкурсни книжа – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8. Документ за внесена гаранция за участие в конкурса – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
9. Предложение (оферта) за наемна цена на масата за сергийна търговия за месец (образец № 4).
Забележка: Представените копия на документи да бъдат заверени от кандидата (представляващия кандидата) с надпис “Вярно с оригинала” и подпис.

Б/ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ:
10. Заявление за участие – образец № 1;
11. Административни сведения – образец № 2;
12. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – образец № 3
13. Документ за регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК/ съгласно закона – копие;
14. Анкетна карта за производител, заверена от съответния компетентен орган за 2016 г. – копие;
15. Регистрационна карта за земеделски производител, заверена за 2016г. – копие;
16. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
17. Документ за закупени конкурсни книжа – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
18. Документ за внесена гаранция за участие в конкурса – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
19. Предложение (оферта) за наемна цена/ абонаментна цена на масата за сергийна търговия за месец (образец № 4).

Забележка: Представените копия на документи да бъдат заверени от кандидата (представляващия кандидата) с надпис “Вярно с оригинала” и подпис.
Закупуването на необходимите документи се извършва на касата в офиса на „Пазари Възраждане” ЕАД , ул.Цар Самуил №90Б .

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС №3/2016г.

Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин приложените образци и да представят следните документи:
А/ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ:
8.1. Заявление за участие – образец № 1;
8.2. Административни сведения – образец № 2;
8.3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – образец № 3;
8.4.Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с дата не по-ранна от 01.09.2016 г. – копие;
8.5. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);
8.6. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;
8.7. Документ за закупени конкурсни книжа – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.8. Документ за внесена гаранция за участие в конкурса – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.9. Предложение (оферта) за предлаганата наемна цена за месец без ДДС (образец № 4).

Забележка: Представените копия (извлечения) на документи да бъдат заверени от кандидата (представляващия кандидата) с надпис „Вярно с оригинала” и подпис.
Б/ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ЗАНИЯТЧИИ:
8.11. Заявление за участие – образец № 1;
8.12. Административни сведения – образец № 2;
8.13. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – образец № 3
8.14. Копие от удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите;
8.15. Документ за регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК/ съгласно закона – копие;
8.16. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
8.17. Документ за закупени конкурсни книжа – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.18. Документ за внесена гаранция за участие в конкурса – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.19. Предложение (оферта) за предлаганата наемна цена за месец (образец № 4).
Забележка: Представените копия на документи да бъдат заверени от кандидата (представляващия кандидата) с надпис „Вярно с оригинала” и подпис.