Документи

Конкурсни книжа се закупуват в офиса на „Пазари Възраждане” ЕАД от 23.10.2017г. –до 6.11.2017г.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС №3 /2017г.
Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин приложените образци и да представят следните документи:
А/ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ:
8.1. Заявление за участие – образец № 1;
8.2. Административни сведения – образец № 2;
8.3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – образец № 3;
8.4.Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – копие, актуално към датата на подаване на документите;
8.5. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);
8.6. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;
8.7. Документ за закупени конкурсни книжа – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.8. Документ за внесена гаранция за участие в конкурса – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.9. Предложение (оферта) за предлаганата наемна цена  за месец без ДДС (образец № 4).

Конкурсни книжа се закупуват в офиса на „Пазари Възраждане” ЕАД от 23.10.2017г. –до 9.11.2017г.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС №4 /2017г.
Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин и представят приложените образци – документи, а именно:
А/ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ:
8.1. Заявление за участие – образец № 1;
8.2. Административни сведения – образец № 2;
8.3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – образец № 3;
8.4. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията с дата не по-ранна от 01.10.2017 г.
8.5. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);
8.6. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;
8.7. Документ за закупени конкурсни книжа – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.8. Документ за внесена гаранция за участие в конкурса – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.9. Предложение (оферта) за наемна цена на масата за сергийна търговия за месец (образец № 4).
Забележка: Представените копия на документи да бъдат заверени от кандидата (представляващия кандидата) с надпис “Вярно с оригинала” и подпис.  

Б/ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ  НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ:
8.10. Заявление за участие – образец № 1;
8.11. Административни сведения – образец № 2;
8.12. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – образец № 3
8.13. Документ за регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК/ съгласно закона – копие;
8.14. Анкетна карта за производител, заверена от съответния компетентен орган за 2017 г. – копие;
8.15. Регистрационна карта за земеделски производител, заверена за 2017г. – копие;
8.16. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
8.17. Документ за закупени конкурсни книжа – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.18. Документ за внесена гаранция за участие в конкурса – копие; (Издава се от организатора на конкурса).
8.19. Предложение (оферта) за наемна цена/ абонаментна цена на масата за сергийна търговия за месец (образец № 4).
                Забележка: Представените копия на документи да бъдат заверени от кандидата (представляващия кандидата) с надпис “Вярно с оригинала” и подпис.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart