Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД

Решение …./изтегли/
Обявление …./изтегли/
Документация за участие …./изтегли/
Образец №1 ЕЕДОП …./изтегли/
Образец №2 Оферта …./изтегли/
Образец №3 Техническа оферта …./изтегли/
Образец №4 Предлагани ценови параметри …./изтегли/
Образец №5 Декларация подизпълнител …./изтегли/
Образец №6 Декларация за приемане условията на проекта на договор …./изтегли/
Проект на договор …./изтегли/
Разяснения №1…/изтегли/
Разяснения №2…/изтегли/

На основание чл. 53 от ППЗОП, заседанието на назначената комисия за разглеждане и класиране на офертите от участниците в открита процедура за „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Пазари Възраждане“ ЕАД“ ще бъде проведена на 01.08.2016 г. от 13:00 ч в новата административна сграда на „Пазари Възраждане“ с адрес ул. „Цар Самуил“ 90Б, сграда №10.

Заповед…/изтегли/
Протокол №1…/изтегли/
Решение за прекратяване…/изтегли/
Обявление за възложена поръчка… /изтегли/

Сподели

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart