Профил на купувача 2017

Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД
07.11.2017

Настоящата обществена поръчка цели да бъде определен изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия, който е координатор на стандартна балансираща група на ниво средно напрежение, осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за 12 месеца, е определено на база консумираната енергия през последните 12 месеца и възлиза общо на 1 680 MWh. Посоченото количество е прогнозно, за срока на договора и ще служи при оценяване на офертите. Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Решение за откриване на процедура
Указания за участие
Образец 1 – ЕЕДОП
Образец 2 – Предложение и изпълнение на поръчката
Образец 3 – Декларация за запознаване с условията на проекта на договор
Образец 4 – Декларация за срока на валидност на офертата
Образец 5 – Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Образец 6 – Ценова оферта
Проект на договор
Протокол 1
Съобщение до участниците в откритата процедура
Решение
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Доклад


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart