Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД
07.11.2017

Настоящата обществена поръчка цели да бъде определен изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия, който е координатор на стандартна балансираща група на ниво средно напрежение, осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за 12 месеца, е определено на база консумираната енергия през последните 12 месеца и възлиза общо на 1 680 MWh. Посоченото количество е прогнозно, за срока на договора и ще служи при оценяване на офертите. Количеството електрическа енергия се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Решение за откриване на процедура
Указания за участие
Образец 1 – ЕЕДОП
Образец 2 – Предложение и изпълнение на поръчката
Образец 3 – Декларация за запознаване с условията на проекта на договор
Образец 4 – Декларация за срока на валидност на офертата
Образец 5 – Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Образец 6 – Ценова оферта
Проект на договор
Протокол 1
Съобщение до участниците в откритата процедура
Решение
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Доклад