Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД
21.05.2019

Обявление за поръчка
Проект на договор
Решение
Указание за участие
Образци

Текущ ремонт на Амфитеатър с полифункционална сцена
16.01.2019

Обявление
Указание за участие
Техническа спецификация
Методика
Проект на договор
Проект
Образци
Обява за обществена поръчка
Протокол